תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות האתר שלנו

נא לעיין ולקרוא את תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר זה לפני שימוש וקנייה באתר המדבקות המוביל בישראל  world-stickers.com

תקנון תנאי השימוש ומדיניות פרטיות באתר וכל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. קדימון אתר "world-stickers" (להלן "האתר עולם המדבקות") הוא אתר המשמש כחנות אונליין למכירה של מדבקות קיר וטפטים לקיר לחוויה חדשה ומהנה של עיצוב. באתר תהנו ממוצרים ייחודים ובלעדיים שניתן למצוא רק אצלנו במחירים משתלמים לכולם.

בתקנון תנאי השימוש באתר ובמדיניות פרטיות יהיו למונחים הבאים את ההגדרות הבאות:
 1. ״האתר״ – world-stickers.com, משמש גם בתור אתר למכירת מוצרים שונים (“המוצרים”).
 2. ״הנהלת האתר״, העוסק” – ״עולם המדבקות״, ע.מ.
 3. ״גולש״, משתמש” – כל אדם המשתמש, בין אם לביצוע קנייה ובין אם לא, בין אם נמנה מבין לקוחות האתר הרשומים בו ובין אם לא.
 4. ״לקוח״ – כל גולש באתר אשר ביצע קניה במסגרת שירותי האתר, בין אם קיבל את המוצר שרכש ובן אם טרם.
 1. קריאת תקנון ואישור הקריאה על ידי הלקוח, מהווה תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. כל שימוש באתר ובכל מידע המופיע בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה, ומעיד על הסכמת המשתמש/גולש/לקוח לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר. המשתמש/גולש/לקוח אחראי באופן בלעדי לחזור ולעיין בתקנון האתר. כניסתו ו/או גלישתו ו/או שימושו באתר, לאחר שינוי ו/או עדכון של התקנון, מהווים הסכמתו לשינויים אלה.
 2. הרכישה באתר כפופה לתנאי תקנון זה, ועצם הרכישה באתר תהווה הצהרה מצד המשתמש/ גולש/ לקוח כי קרא את התקנון, הבין אותו והסכים לו וכי התקנון מהווה חוזה בינו לבין הנהלת האתר, המחייב את הצדדים לו לצורך כל דבר וענין.
 3. על התקנון יחול הדין הישראלי פרשנותו ואכיפתו של התקנון ו/או כל סכסכוך או פעולה הנובעים ממנו יהיו בהתאם לדין זה בלבד והסמכות לדון על עניינים בקשר עמו מסורה לבתי המשפט המוסמכים בישראל, ולבית המשפט המוסמך לכך מבחינה עניינית או אחרת בירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 4. החברה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן את תקנון האתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. הינכם מצהירים בכך שכל שכתוב בתקנון האתר ומדיניות פרטיות מוסכם עליכם, והינכם חותמים על חוזה בינכם ולבין האתר.
 5. המשתמש/גולש/לקוח מאשר כי כל מידע שנמסר, בעקיפין או במישרין, למנהל האתר יתנהל על ידיו לפי מדיניות הפרטיות של החברה במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.
 6. מדיניות הפרטיות המופיעה בהמשך היא חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ומחייב בדיוק כמותו.
 7. רישומי המחשב של הנהלת האתר באשר לפעולות המתבצעות דרך האתר לרבות עסקאות מחירים ותשלומים, הנם ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטיהן.
 8. באתר מוצגים מידע, ופרטים לרבות תמונות של המוצרים השונים. למרות מאמצי הנהלת האתר, עלולים להופיע בפרסומים באתר שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות, בתום לב וללא כוונת זדון ושלא במטרה להטעות. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך ולא תחויב עקב כך אם וככל שנפלו שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או טעויות סופר בתיאור המוצרים ובכל המפורסם באתר.
 9. התמונות המופיעות באתר הן לצורכי המחשה בלבד. יתכנו הבדלים בגוון, גודל, מראה וכו’ בין המוצר במציאות לבין המוצר המוצג באתר.
 10. אין בתקנון זה כדי לגרוע מהאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על החוק וההתניה נעשתה במפורש ו/או במשתמע במסגרת תקנון זה.
 11. תנאי השימוש המופיעים בתקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים וחלים ביחס לגברים ולנשים כאחד.
 12. כותרות הסעיפים בתקנון הנ״ל, נעשות מטעמי נוחות הקריאה בו בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות התקנון ו/או פרשנות איזה מהמונחים הכלולים בו .
 13. התוכן באתר זה אינו מהווה המלצה, חוות דעת מקצועית, קבלת ייעוץ או תחליף להתייעצות עם מומחה. על כל המשתמע מכך. הנהלת האתר לא תיהיה אחראית על כל בעיה מסוג כל שהוא.

קניין רוחני: 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם (Domain) , פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר, הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. בנוסף, כל התכנים ו/או המידע המופיעים באתר לרבות, אך לא רק, התמונות, הטקסטים, הסרטונים (המידע”) הם רכושה של הנהלת האתר או שברשותה זכויות השימוש בהם.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשווק, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת במידע המופיע באתר זה, לרבות העתקת ו/או הורדת תכנים ו/או שימוש באתר אחר, בין אם לצרכים פרטיים ו/או מסחריים. זולת, אם ניתנה לכך הסכמה מהנהלת האתר מראש ובכתב. בכל מקרה, אין בפעולות אלה כדי לשנות את הזכויות הקנייניות ו/או את זכויות היוצרים של הנהלת האתר.
 3. ככל ויופיעו באתר, פרסומות וסימני מסחר של המפרסמים בו ו/או נותני החסות, הם הקניין הרוחני של המפרסמים בלבד. אין להשתמש בהם ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, של המפרסמים עצמם.
 4. הנהלת האתר מחויבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל כתובת המייל של הנהלת האתר [email protected] עם הפרטים הבאים: זיהוי החומר המפר באתר, תיאור הזכות שנטען כי מופרת, פרטי קשר וחתימה של כותב ההודעה.
 5. הנהלת האתר תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. גם אם נמנע ממפעיל האתר מלנקוט בהליכים נגד מפרי הנ”ל, אין בכך משום ויתור שלו ולא תיווצר מניעות נגדו והוא יהיה רשאי להחליט מתי ואיך לנקוט בהליכים.

כללי התנהגות והשימוש באתר: 

 1. על פי החוק הישראלי, רק מי שמלאו לו 16 שנים ומעלה, רשאי לרכוש באתר זה. הגבלה זו מוטלת עקב החוק במדינת ישראל.
 2. המשתמש באתר לא רשאי בשום אופן להסוות את מקור פרטי ההתקשרות שלו, להתחזות לאחר, להשתמש או לגשת לחשבון של אדם אחר, לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר, לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר, ליצור קישור עמוק לאתר ללא מעבר בעמוד הבית של האתר, לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו, להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מאתר האינטרנט, לרבות, מבלי לגרוע, רובוטים”, זחלים, וכו׳. לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר או כל חלק ממנו, לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, התנהגות באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת, להפריע או לשבש את האתר, או שרתיו או חיבורי הרשת אל אתר האינטרנט, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או תקנות של הרשתות המחוברות לאתר.
 3. במידה והמשתמש יפעל באופן שמנוגד לתנאי השימוש ו/או בלתי מורשה על ידי הנהלת האתר, המפעיל יכול לנקוט בכל פעולה סבירה שהוא רואה לנכון, כדי לתקן ו/או למנוע את הפגיעה האפשרית, להסיר באופן מיידי תכנים מהאתר, וכן להשתמש בסעדים השונים המוגדרים בחוק. הנהלת האתר תפעל ותשתף פעולה עם בתי המשפט ו/או משטרת ישראל ו/או עם צו רשמי שיתקבל אצלה, לחשוף את זהות המשתמש שביצע שימוש בלתי מורשה באתר.
 4. עולם המדבקות – world-stickers, כהנהלת האתר, רשאית למנוע את הגישה לאתר למי שמנסה לפגוע באתר. תחת הגדרה זו ייכלל גם מי שניסה לפגוע בלקוחות האתר, כולל שימוש באלימות מילולית ושפה פוגענית בכל חלקיו של האתר.
 5. האתר מיועד לשימוש אישי וקמעונאי בלבד.
 6. קבלת מוצר באמצעות רכישה באתר, מותנית באישור חברת האשראי או האפליקציה לעסקה.
 7. האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו״ל.

קישורים:

 1. כל קישור שייעשה לאתר על ידי צד ג’ יעשה באופן הבא: מאפייני הקישור השונים, כגון מיקום, לא יפחיתו ו/או יפגעו בשמה הטוב של הנהלת האתר ומסימני המסחר שלה.
 2. הקישור לאתר לא יציע ו/או יציג מצג כלשהו לפיו הנהלת האתר קשורה לאדם ו/או חברה כלשהם ו/או שהנהלת האתר מממנת ו/או מאמצת שירות ו/או מוצר כלשהו.
 3. הקישור לאתר יהיה אך ורק לעמוד הבית בכתובת האינטרנט המוגדרת לעיל, ולא לדפים אחרים באתר (קישורים עמוקים). אין לקשר תכנים מהאתר במנותק לעמוד הספציפי באתר בו הם מופיעים.
 4. אין להציג את האתר על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור או מכל אתר אחר.
 5. על אף האמור לעיל, במקרים ספציפיים בהם תינתן הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב ניתן יהיה לבצע קישורים לאתר בדרך אחרת.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להנהלת האתר שמורה הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את האמור לעיל בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים המוצעים למכירה באתר:

 1. באתר נמכרים מוצרים המחולקים למספר קטגוריות לנוחיות הגולש.
 2. כל המוצרים המוצעים באתר, הנם מוצרים חדשים לחלוטין ובאריזותיהם המקוריות.
 3. התמונות באתר הן להמחשה בלבד, אולם הפירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאורו.
 4. הנהלת האתר אינה אחראית בין אם במישרין ובין אם בעקיפין לאיכות המוצרים, טיבם, אופן ומועד אספקתם ואחריות היצרן עליהם. יחד עם זאת, במקרה של בעיה מתחום זה, תעשה הנהלת האתר כל מאמץ סביר לפתור את הבעיה בין הלקוח לבין הספק ו/או יצרן המוצרים שרכש.
 5. בכפוף לאמור בסעיף 36 להלן, הגולש יוכל לרכוש את המוצרים המופיעים באתר, בכל עת ובכל זמן, ועד לגמר המלאי או במועד מוקדם מזה, אם על פי תנאי התקנון קמה להנהלת האתר הזכות לסיים את פעילותו עם האתר ו/או הנהלת האתר תמצא לנכון למחוק אותו.
 6. מחירי המוצרים ו/או מבצעים שיתקיימו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בכל בקנייה באתר.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: 
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין.
 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה.
 • מסירת פרטים שגויים במתכוון.
 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד כלשהו.
 • כרטיס האשראי שברשות הלקוח גנוב/נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

השימוש באתר למטרת רכישה:

 1. כל אדם ו/או חברה רשאים לבצע קניה באתר, בכפוף להיותו/ה כשירים לביצוע פעולות משפטיות מחייבות וכן היותו/ה בעל כרטיס אשראי תקף או משתמש באחת האפליקציות המאושרות על ידי הנהלת האתר, וכל עוד הם מקיימים את הוראות התקנון ותנאי השימוש ומדיניות פרטיות באתר.
 2. לא תתאפשר קנייה, מבלי שהגולש ימלא את השדות המסומנים בכוכבית, אשר קיימת חובה למלאם.
 3. אישור סופי ללקוח בגין ביצוע ההזמנה, יתקבל רק לאחר שהנהלת האתר תקבל אישור של חברת האשראי ו/או הסליקה ו/או שירותי ארנק אלקטרוני, כדוגמת Paypal – Bit וכו׳. בוצע האמור יחויב הלקוח עבור המוצר שהוזמן בטופס ההזמנה בכפוף להמצאות המוצר/ים במלאי האתר.
 4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע״מ כחוק, על כל רכישה תסופק חשבונית מס/קבלה כחוק.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר האונליין על פי שיקול דעתה.
 6. הזנת פרטים אישיים כוזבים, הנה עבירה על החוק. כנגד גולש אשר יזין פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד הנהלת האתר. כמו כן, שמורה לה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
 7. על אף העובדה כי אין חובה בדבר מסירת פרטים אישיים, הנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לטפל בהזמנה של לקוח שלא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.
 8. במידה ומסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה (העלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה) תיגרם איזה שהיא תקלה – יחויב הלקוח רק בעבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה.
 9. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על-ידי הגולש באתר ו/או על-ידי כל גורם אחרי שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

אספקת המוצרים:

 1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד מדיניות משלוחים והחזרות באתר, ועל-פי מועדי האספקה המצוינים בעמוד העסקה באתר, המחושבים אך ורק לפי ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימים מיוחדים). במידה וההזמנה אושרה ביום ה’ היא תצא להכנה ביום א’ שלאחריו. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות האפשרית, בין 7 ל-20 ימי עסקים במשלוח עם דואר ישראל.
 2. מובהר ומוסכם בזאת כי זמני המשלוח עלולים להשתנות ולהתעכב בתקופות החגים, סגר, עוצר, מצב בטחוני ו/או אירועים מיוחדים כגון חודש נובמבר, מועדים של “חגי רכישות” באינטרנט וכו׳.
 3. תהליך ההכנה ושליחה יחל רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או הסליקה ו/או הארנק האלקטרוני.
 4. יתכנו עיכובים ו/או איחורים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר כגון כח עליון, מלחמה, שעת חירום, מבצע חירום, מגפה, סגירת נמלים והשבתת מסחר, איחורים בשילוח מוצרים המיובאים לארץ, שביתות וכיו”ב. הנהלת האתר לא תשא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו ואחרות.
 5. שליחות החבילה לסניפי דואר ישראל בכל רחבי הארץ היא בחינם לגמרי וללא שום תשלום נוסף. ניתן לעקוב אחרי סטטוס המשלוח באתר דואר ישראל, מעקב-משלוחים. לא משנה כמה הזמנות או כמה מוצרים אתם רוכשים דמי השילוח אתם פשוט לא תשלמו! היתכן בגלל החוק בישראל בהזמנות מעל 75 דולרים באתר שלנו על הלקוח/גולש/משתמש לבצע שיחרור מכס בישראל בתשלום נוסף שלא קשור לחברת עולם המדבקות. מוצרים מהאתר עשויים להשתנות בהתאם לסוג, גודל, נפח או משקל המוצר (כגון מדבקות קיר, טפטים לקיר מעבר לגודל סטנדרטי ועד 7 ק״ג), וכן לפי מיקומו הגאוגרפי של הרוכש (על פי המידע שצויין בכתובת למשלוח בטופס ההזמנה) ובכפוף לאמור במדיניות ספק שירותי השליחות והדיוור, כפי שמופיעה באתר דואר ישראל.
 6. חתימת המקבל או הודעה על שובר הקבלה ו/או על כל מסמך/הודעה אחרת תהווה תנאי למסירת המוצר ללקוח.
 7. במקרה בו הלקוח לא אסף את המוצר, לאחר שחלפו 14 ימים ממועד העדכון, ההזמנה תבוטל באופן אוטומטי, והנהלת האתר לא תבצע החזר כספי.
 8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על-ידי הלקוח או לאחר קבלת המוצר על-ידי ספק שירותי השליחות והדיוור. זאת, ובתנאי שאין מדובר במוצר פגום.

ביטול עסקה על ידי הלקוח והחזרת או החלפת מוצרים:

 1. הלקוח אשר ביצע את ההזמנה הוא היחיד אשר רשאי לבטלה בכתב, גם אם מדובר במוצרים שנשלחו כמתנה, בכפוף להוראות הדין והאמור להלן, בכפוף להצגת הודעת התשלום המקורית וכו׳.
 2. הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מביצוע ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״), כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.
 3. במקרה ובתוך 14 ימים מביצוע הרכישה באתר, ובמידה והמוצר שלם ותקין, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, יוכל הלקוח להחזיר את המוצר להנהלת האתר, בצירוף הודעה בכתב על החזרת המוצר, זאת תוך עמידה בתנאים לעיל ובכפוף להסכמת הנהלת האתר האתר.
 4. במקרה של ביטול עסקה, רשאית מפעילת האתר, בהתאם לנסיבות, לחייב את הלקוח על ביטול העסקה בסך של 100 שקלים חדשים או בחיוב 5% מסך העסקה האמורה, לפי הזול מבניהם.
 5. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.
 6. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות, קוד קופון וכדומה.
 7. ביטול עסקה ע”י הלקוח לא יתאפשר במקרים הבאים: מוצרים שניתנים לשכפול ו/או שעתוק והלקוח פתח את האריזה המקורית, מוצרים שהוזמנו במיוחד ו/או הורכבו במיוחד בהתאם להזמנת הלקוח, מוצרים בעלי חיי מדף קצרים ו/או מוצרים שלאחר פתיחתם לא ניתן להשתמש בהם כגון מווסתי לחות ו/או פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מראש, וזאת תוך שמירה על יחס הוגן כלפי ציבור לקוחותיה.
 9. הודעה בדבר ביטול עסקה יש למסור לכתובת: (עבור עולם הדבקות), או לכתובת דוא״ל [email protected]
 10. החזרת המוצר להנהלת האתר במקרה זה, תהא תחת אחריות הלקוח, ותבוצע באמצעותו, באופן הבא:
 •  משלוח בדואר על חשבון הלקוח
 • החזרה בצורת שילוח (באמצעות ספק שירותי השליחות והדיוור), בתשלום בסך של 30 ₪. 
 • כל נזק ותשלום בהחזרה, על הלקוח ולא על החברה.
 • בהחזרת כל המוצרים – ההחזרה תהיה בהתאם לתנאי הרכישה.
 • בהחזרת חלק מהמוצרים – ההחזר הכספי יהיה בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בעת רכישת המוצר.
 • במקרה של מוצר פגום יש לפנות בהקדם להנהלת האתר לקבלת טיפול, ולא יאוחר מ-3 ימים מיום איסוף המוצר על ידי הלקוח.
 • מוצר שנרכש באתר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור. במקרה זה, הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק את אותו המוצר לרבות צבע ודגם, וההחלפה תלויה בזמינות המוצר במלאי האתר.
 •  הכל, בכפוף לתיאום מראש עם הנהלת האתר.

ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר:

 1.  במידה והלקוח מסר פרטים כוזבים או שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת החשבון, כאמור בסעיף 36 לעיל, הנהלת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על-ידי הלקוח.
 2. במקרה כזה בו הנהלת האתר לא מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד ג׳ במחיר גבוה יותר וכו׳.
 3. במקרה בו לאחר ביצוע רכישת מוצר באתר ע״י לקוח, יתברר להנהלת האתר כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה ולהשיב ללקוח את מלוא כספו מבלי שתחשב כמפרת הוראות תקנון זה ו/או הסכם כלשהו. לחילופין, רשאית הנהלת האתר להציע מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במקרה זה, תעמוד ללקוח הזכות המלאה לבחור שלא לקחת מוצר חלופי, לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא כספו.
 4. במקרה של ביטול עסקה מצד הנהלת האתר, תימסר לרוכש הודעה לדוא״ל ו/או לכתובת מסירת המוצר. זאת, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש בעת הזמנת המוצר באתר.

שיפוי, של הנהלת/העוסק על ידי המשתמש/הלקוח:

 1. המשתמש ו/או הלקוח מתחייבים לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, וכן הגורמים הקשורים אליה ואל עובדיה, בגין כל אובדן, נזק, הפסד, תביעות, פיצויים, הוצאה, ובכלל זה שכ”ט עו”ד, תעריף מומחה ו/או כל הוצאה אחרת הנובעת ו/או קשורה לשימוש שלו באתר ו/או הפרה של תנאי שימוש אלה על ידו ו/או קישור שביצע לאתר זה.

כתב ויתור:

 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים והשירותים הניתנים באתר כמות שהם (as is) ואינם ניתנים להתאמה לצרכיו הספציפיים של כל אדם. לגולש ו/או משתמש לא תהא כל דרישה, ו/או בתביעה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר בגן התכנים, השירותים המופיעים באתר. 
 2. המשתמש ו/או הגולש הוא בעל האחריות הבלעדית והמלאה לכל שימוש שייבחר בתוכן האתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו.
 3. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג’, העשויים להגרם כתוצאה ממחדל ו/או מעשה הקשורים עם האתר ו/או הנובעים ו/או הקשורים בכל צורה שהיא עם אתר זה ועם השירות ו/או התוכן המופיעים בו ו/או המוצרים באתר ו/או בשימוש באתר כתוצאה מקישורים/אתרים חיצוניים/פנימיים שהפנו אליו.
 4. הנהלת האתר אינה אחראית לנזק הנובע ו/או הקשור בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצוע האתר.
 5. בזאת מסכים ויודע כל אדם  ו/או גולש ו/או משתמש שבאתר עולם המדבקות עובדים בשיטת הדרופשיפינג ולא תהא כל דרישה, ו/או בתביעה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 6. הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שתכני האתר לא ייתנו ללא הפסקות ו/או לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מגישה בלתי מורשת למחשבי הנהלת האתר ו/או מפני נזקים ואו כשלים הקשורים לחומרה ו/או לתוכנה ו/או לקווי ו/או למערכות התקשורת  של ההנהלה ו/או אצל ספקי האתר.
 7. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה לקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר, לרבות הדבקה ו/או כל שימוש אחר במדבקות קיר ו/או טפטים לקיר, ו/או שימוש שגוי בכל מוצר אחר, ו/או בלאי, שבר וכד׳.
 8. הנהלת האתר אינה אחראית לפעילות כלשהי של גורם שאינו בשליטתה המלאה.
 9. כל התייחסות לאחריות הנהלת האתר כוללת גם את אחריותם של מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הפועלת מטעמה או בשמה.

רישום לרשימת התפוצה והסרה ממנה:

 1.  גולש שנרשם לעדכונים במייל ו/או לקוח שנתן את הסכמתו לקבלת עדכונים במייל, בעת שביצע רכישה באתר, הביע את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות מהאתר בדואר אלקטרוני. הסכמה זו הנה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 2. במידה והגולש/הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר, כך שגם יפסיק לקבל דברי פרסומת, יש לשלוח מייל בקשה לכתובת המייל של הנהלת האתר [email protected]
 3. ההסרה תבוצע עד 3 ימי עסקים מהמועד בו התקבל מייל בקשת ההסרה בכתובת המייל של מפעילת האתר.

שירות לקוחות:

 1.  בכל שאלה או בירור לגבי המוצר שהוזמן על ידי הלקוח ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש באתר ו/או למוצרים המוצעים בו לרכישה, ניתן לפנות אל נציגי השירות של האתר בטלפון או בווטסאפ (Whatsapp). שעות הפעילות בטלפון הן בימים א’-ה’ בין השעות 11:00 עד 20:00, ושעות הפעילות בווטסאפ הן בימים א’-ה’ בין השעות 10:00 עד 21:30.

ייצוגי עבור " world-stickers " והנכם מוזמנים לקחת בו חלק בכפוף להסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש האתר ומדיניות פרטיות האתר אשר יפורטו להלן.

מדיניות פרטיות

 1.  מדיניות הפרטיות של האתר היא חלק בלתי נפרד מתנאי השירות ותקנון האתר, היא ניתנת לקריאה באתר בכל זמן. הגולש ו/או הלקוח הוא האחראי הבלעדי לקרוא בה משום שהיא עשויה להשתנות מעת לעת.  מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

1.1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים לכתובת הדוא"ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

1.2. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין. לפי החוק בישראל קנייה מעל 75 דולרים באתר יהיה על הלקוח לבצע שיחרור מכס.

1.3. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת ביותר- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

1.4. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של הרוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה פייפאל והחברה אינה שומרת ולא יכולה לשמור שום פרטי כרטיס אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה או בכל מקום אחר.

1.5. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר המצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כך, הינכם מצהירים בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נכונים (במקרה של טעות ברישום הפרטים לחברה לא תיהיה שום אחריות) ונעשים מרצונכם החופשי ובהסכמתכם.

1.6. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.7. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים רבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח. יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכל לעשות זאת באמצעות אתרי האינטרנט שלהן ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

1.8. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר ובנוסף אתם מצהירים בזאת כי הינכם יודעים ומודעים לכך שהאתר מביא מגוון מוצרים נבחרים בשיטת הדרופשיפינג ומציע אותם במחירים משתלמים לכולם באתר עולם המדבקות.

1.9. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

1.10. גילוי נאות באתר זה אנו עושים דרופשיפינג אשר עוסק במכירת מוצרים יחודיים מאליאקספרס. החברה עושה מאמץ רב למצוא ולהביא לכם את מיטב המוצרים הכי איכותיים וטובים שניתן למצוא באינטרנט, אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

1.11. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. הינכם מצהירים בכך שכל שכתוב בתקנון האתר ומדיניות פרטיות מוסכם עליכם, והינכם חותמים על חוזה בינכם ולבין האתר.

עגלת קניות
0
  0
  העגלה שלך
  העלגה ריקה
   Calculate Shipping
   הפעלת קופון
   קופון זמין
   world10 קבלו 10% הנחה
   דילוג לתוכן